Oznam obecného úradu ohľadom pripojenia vlastníkov nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu a poskytnutie pomoci k pripojeniu na verejnú kanalizáciu

10.3.2017

Vážení spoluobčania,

Obecný úrad v Sokoľanoch oznamuje vlastníkom nehnuteľnosti na urýchlené pripojenie sa na verejnú kanalizáciu. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nechcete pripojiť na verejnú kanalizáciu, musíme Vás upozorniť aj na možné právne následky.

V zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach, § 23 ods.2): „ Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody je povinný pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa nehnuteľnosť nachádza, je zriadená a vlastník nehnuteľnosti nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami“ ( nemá povolenú domovú ČOV ).

V prípade, že vlastník nehnuteľnosti nebude postupovať v zmysle uvedeného, budú sa predkladať podnety na nepripojených vlastníkov nehnuteľnosti na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý má vo svojej kompetencii prejednávať priestupky a ukladať pokuty. Vo vlastnom záujme prosím neodkladajte vybudovanie domovej časti prípojky a urýchlene pripojte Vašu nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu. Je potrebné sa prihlásiť na obecnom úrade a požiadať o pripojenie k verejnej kanalizácii.

Obecný úrad Sokoľany je pripravený a nápomocný Vám v tom poradiť a pomôcť, či už pri návrhu alebo budovaní kanalizačnej prípojky. Všetky potrebné tlačivá a podrobné pokyny k pripojeniu Vám poskytneme na obecnom úrade v úradných hodinách. V prípade, že je to technicky nemožné sa pripojiť na verejnú kanalizáciu obecný úrad poskytne pomoc obyvateľom obce so zameraním k napojeniu na verejnú kanalizáciu aj tým že, poskytne projektanta v sobotu 11.3.2017.

Z uvedeného dôvodu žiadame občanov umožniť projektantovi v sprievode nášho starostu obce prístup na svoj pozemok.

Vopred ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 

1