Oznam o očkovaní a čipovaní psov a umiestnení kontajnera.

17.5.2019

1.  V sobotu 18.mája v čase od 9.00 do 11.00 hod. sa pred budovou OcÚ  
uskutoční očkovanie a čipovanie psov starších ako 3 mesiace.

Poplatok za  
očkovanie proti besnote je 7€, kompletné očkovanie 15€, čipovanie 15€.

K  očkovaniu je potrebné doniesť očkovací preukaz, k čipovaniu aj občiansky  
preukaz majiteľa.

Pes musí byť v sprievode dospelej osoby.

Taktiež bude  
možné zakúpiť aj tabletky proti vnútorným parazitom.

 

2. Oznamujeme občanom, že veľkokapacitný kontajner pre potreby občanov je  

určený na zber veľkorozmerného odpadu, ktorý nie je možné uložiť do malej  
kuka nádoby.

Do tohto kontajnera nepatria samostatne zbierané zložky  
komunálneho odpadu a to: sklo, papier, plast, bioodpad zo záhrad ani  
stavebný odpad.

Na zber stavebného odpadu je určený samostatný kontajner,  
ktorý je pristavený na verejnom priestranstve za obecným úradom poslednú  
stredu v mesiaci a jeho pristavenie je vždy oznámené obecným rozhlasom.  
Žiadame preto občanov, aby svoj odpad triedili dôslednejšie a tak prispeli  
k znižovaniu nákladov za vývoz komunálneho odpadu.

Zároveň upozorňujeme podnikateľov, že kontajner na drobný stavebný odpad  
je určený pre obyvateľov obce - nepodnikateľov. Podnikatelia sú povinní  
zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri ich podnikateľskej  
činnosti iným spôsobom a na vlastné náklady.

Taktiež obecný úrad zakazuje občanom vynášať svoj bioodpad zo záhrad a iný  
odpad na verejné priestranstvo na koniec Jakabovej ulice. Tento priestor  
je určený len na dočasné uskladnenie konárov zo záhrad pred ich  
spracovaním štiepkovaním.

 
1