Upozornenie - verejná kanalizácia.

4.10.2019

UPOZORNENIE

 

 

●  Na verejnú kanalizáciu sa môže napojiť len nehnuteľnosť, ktorá má vybudovanú vnútornú kanalizáciu zodpovedajúcu technickým normám.

 

●  Odvádzanie odpadových vôd cez domové čistiarne odpadových vôd a žumpy, ako aj odvádzanie dažďovej vody do verejnej kanalizácie je prísne zakázané.

 

●  Verejnou kanalizáciou môžu byť odvádzané len odpadové vody v akosti a množstve podľa podmienok stanovených kanalizačným poriadkom.

 

●  Do kanalizácie sa prísne zakazuje vypúšťať:

     ─  rádioaktívne a infekčné látky ohrozujúce zdravie

     ─  látky narúšajúce materiál stokovej časti alebo ČOV

     ─ tuhý komunálny odpad, popol, hrubé mechanické nečistoty anorganické a organické, textílie, plasty, guma ako napr. handry, dámske hygienické vložky, prezervatívy, fólie atď.

     ─  horľavé a výbušné látky, prípadne látky, ktoré zmiešaním so vzduchom tvoria  výbušné, dusivé alebo otravné zmesi

     ─  pesticídy, omamné jedy, žieraviny a soli

     ─  ropné látky.

1