Návrh Všeobecne záväzného nariadenia na schválenie a dodatku.

25.11.2022

NÁVRH - VZN o poplatku za KO a DSO 2022.pdf - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH - Dodatok č.2 k VZN 1/2018.pdf - zneškodňovanie odpadových vôd

1