Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je piatok, 28. február 2020. Meniny má Zlatica. Aktuálny čas

Pamtn kniha (kronika)

www.sokolany.ocu.sk  Obec Sokoany  Pamtn kniha

Historia est Magistra Vitae...

Rozhodli sme sa irokej verejnosti sprstupni prepis prvej kroniky obce (Pamtnej knihy), ktor obsahuje zpisy od roku 1933 do 1938. Uznesenm obecnho zastupitestva zo da 14. mja 1933 s. 12/43 pr./1933 bol za (prvho) kronikra ustanoven sprvca – uite Andrej omogyi, ktor psobil v obci Sokoany v rokoch 1907 – 1942.

Tto pamtn knihu sme dlho nemali k dispozcii, nikto o nej nevedel. Zmenilo sa to a v 80-tych rokoch 20. storoia. N bval oban, vtedy ijci v Koiciach – Ladislav ig pracoval ako profesionlny poiarnik v Mestskom poiarnom zbore v Koiciach. V pracovnom vone poiarnici ako mestsk zamestnanci brigdovali na bvalom Okresom nrodnom vbore v Koiciach pri prenan okresnho archvu. Menovan po dlhch rokoch naiel tto vzcnu pamtn knihu, ktor po jeho smrti priniesla jeho manelka na Miestny nrodn vbor.

Pamtn kniha obsahuje 201 oslovanch strn, no zapsanch je len 35 (+tituln strana). Psanie kroniky pravdepodobne preruili udalosti II. svetovej vojny, kee posledn zmienka je o cene obilia z 1. augusta 1938.

K psaniu kroniky obce sa nai predkovia vrtili a 1. VI. 1961, kedy bol touto funkciou poveren p. Frantiek Seman. Ten vak nezachytva histriu obce len od tohto letopotu, ale ponma ju v irch svislostiach od najstarch db. Od r. 1971 bol dlh obdobie kronikrom p. Juraj Potemra.

V I. – vodnej asti – sa kronikr zmieuje o. i. o polohe obce, jej rozlohe, pozemkoch, majetku. Spomna miestne nzvy pozemkov, poty obyvateov v rokoch 1882, 1913 a 1930, prrodu, podnebie, osudy kostola, katiea...

II. as obsahuje opis 1. svetovej vojny. Ide u o spomienky, kee tto Pamtn kniha zaala vznika v medzivojnovom obdob. Kronikr spomna mobilizciu, hospodrsku krzu, uvdza i porovnanie cien potravn, obleenia a inho tovaru v rokoch 1914 a 1918.

III. as m nadpis „Prevrat“. Kronikr sa zmieuje o medzivojnovom obdob, cench, kolkovan peaz, prirkach, notarite, spomna obecn kninicu, „Obecn hasistvo“, epidmiu ospok, voby, hospodrsku krzu, poiar, rozober poasie.