Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je nedeľa, 05. apríl 2020. Meniny má Miroslava. Aktuálny čas

Novinky/Oznamy obecného úradu

www.sokolany.ocu.sk » Novinky/Oznamy
Naposledy aktualizované: 15/02/2016; 20:48

Notice: Undefined variable: sec in /var/www/clients/client7/web31/web/old/news.php on line 9
Strana –1–

Notice: Undefined variable: sec in /var/www/clients/client7/web31/web/old/news.php on line 15

Notice: Undefined variable: sec in /var/www/clients/client7/web31/web/old/news.php on line 15

Pozvánka


Z dôvodu potreby urýchleného schválenia zámennej zmluvy týkajúcej sa Materskej školy v Sokoľanoch starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na nedeľu 21.2.2016 o 18.00 hod. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sa osobne zúčastní aj Ing. Jusková, ktorá požiadala obec o záväzne stanovisko k zriadeniu zariadenia krízovej intervencie v obci Sokoľany. Viac info tu.
19/02/2016; 20:25

Výberové konanie na obsadenie funkcie referent Obecného úradu v Sokoľanoch


V súlade s § 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,starosta obce Sokoľany so sídlom Sokoľany 193, 044 57 Haniska, týmto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie referent Obecného úradu Sokoľany so zameraním na komplexné vedenie účtovníctva a rozpočtovníctva obecného úradu. Viac info tu.
17/02/2016; 20:25

Na stránku (Školy » Materská škola) boli pridané nové fotogalérie a školský časopis a do sekcie Fotogalérie fotografie z jasličkovej pobožnosti.
12/01/2016; 18:33
Na stránku do sekcie (Dokumenty) boli pridané: Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dodatok č. 3 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností a dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Sokoľany, ktoré nadobúdajú účinnosť 1.1.2016.
18/12/2015; 19:05

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
– 5. marec 2016


Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konané dňa 5. marca 2016 je možné zasielať na elektronickú adresu: kancelaria (at) netkosice.sk
04/12/2015; 19:25

Na stránku (Školy » Materská škola a Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané fotogalérie.
21/11/2015; 15:31

Oznam pre verejnosť

Mesto Košice – obstarávateľ strategického dokumentu predložilo dňa 28.10.2015 Okresnému úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice Správu o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice“. Správa o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu a netechnickým zhrnutím je v súlade s § 10 ods.2 zákona zverejnená na internetovej stránke: http://www.enviroportal.sk/ a na stránke obstarávateľa: http://www.kosice.sk/

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie na adresu: Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Komenského 52, 041 26 Košice, ako aj na mailovú adresu: Petronela.Sedlakova@minv.sk

Zároveň oznamujeme verejnosti, že do uvedeného dokumentu je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Sokoľanoch v čase úradných hodín najneskôr do 27.11.2015.

05/11/2015; 16:27

Verejná výzva

Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na rokovaní dňa 28. 9. 2015, na základe žiadosti Správy ciest KSK o súčinnosť pri riešení problému s vyschnutými stromami a padajúcimi konármi zo stromov nachádzajúcich sa mimo štátnej cesty medzi obcami Sokoľany a Bočiar, týmto vyzýva fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi nehnuteľností – pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. obce Sokoľany uvedenými v priloženom zozname (príloha č. 2), aby v termíne do 60 dní od zverejnenia tejto výzvy na obecnom úrade Sokoľany písomne postúpili vyjadrenie:

  • či súhlasíte, aby Správa ciest KSK na vlastné náklady v čase vegetačného kľudu odstránila vyschnuté stromy alebo suché konáre zo stromov nachádzajúcich sa na Vašom pozemku,
  • v prípade, že do uvedeného termínu na obecný úrad nebude Vaše vyjadrenie doručené, bude to považované za Vaše súhlasné stanovisko.

Pozn.: Dovoľujeme si Vás týmto upozorniť, že vlastník pozemku sa o svoj majetok musí starať tak, aby neobmedzoval, alebo poškodzoval výkon vlastníckych práv ostatných vlastníkov susediacich pozemkov ( v tomto prípade cesty v správe SC KSK).
19/10/2015; 18:55

Na stránku (Školy » Materská škola a Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané fotogalérie.
17/10/2015; 11:21

Na stránku (» Dokumenty) bolo pridané Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015.
03/08/2015; 19:43
Na stránku (» Dokumenty) bol pridaný schválený rozpočet obce Sokoľany na roky 2015 – 2017.
23/03/2015; 21:50

Oznam


Obecný úrad v Sokoľanoch plánuje výstavbu nájomných bytov pre občanov do 35 rokov. V ponuke sú 1, 2 a 3 izbové byty štandardné aj nízko štandardné. Pre plánovaný nájomný bytový dom je vyhradený obecný pozemok na konci „Jakabovej ulice“. Žiadame preto všetkých, ktorí majú vážny záujem o nájomný byt, aby sa prihlásili na obecnom úrade do 31. marca 2015.

02/03/2015; 20:18

Na stránku (Školy » Materská škola) bola pridaná fotogaléria z karnevalu.
16/02/2015; 13:38

Na stránku (» Dokumenty) bol pridaný Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 o miestnej dani z nehnuteľností.
17/12/2014; 22:36

Na stránku Kultúra a šport » Klub dôchodcov boli pridané fotogalérie Klubu dôchodcov Sokoľany
20/11/2014; 19:15

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Na stránke Voľby » Komunálne voľby 2014 sú zverejnené definitívne výsledky Volieb do orgánov samosprávy obce Sokoľany.
15/11/2014; 22:54
Na stránku (» Dokumenty) boli pridané dokumenty na stiahnutie pre stavebné konanie.
22/09/2014; 11:11

Oznam


VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 15. november 2014

V obci Sokoľany je utvorený 1 volebný obvod.
Počet poslancov pre funkčné obdobie 2014 – 2018: 9
Počet obyvateľov k 22. 8. 2014: 1316
22/08/2014; 19:05

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 26. 6. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou
schválilo
z dôvodu osobitného zreteľa

zámer prenajať priestory vo vlastníctve obce občianskemu združeniu „ALIEN“, Biela voda 21, 060 01 Kežmarok za účelom zriadenia súkromnej základnej umeleckej školy a súhlasí s územnou pôsobnosťou v obci Sokoľany.
30/06/2014; 19:34
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 2. kole Voľby prezidenta SR.
30/03/2014; 11:00
Na stránku (Voľby » Voľba prezidenta 2014) boli pridané výsledky hlasovania v 1. kole Voľby prezidenta SR.
17/03/2014; 20:07

Oznam


Obecné zastupiteľstvo v Sokoľanoch na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 6. 3. 2014 prijalo uznesenie a trojpätinovou väčšinou schválilo z dôvodu osobitného zreteľa prenájom priestorov v budove Základnej školy v Sokoľanoch pre elokované pracovisko Strednej odbornej školy Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice, učebný odbor 3161 F praktická žena.

07/03/2014; 17:07
Na stránku boli pridané: Plán činnosti klubu dôchodcov na rok 2014, Výročná správa klubu dôchodcov za rok 2013 (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) a Schválený rozpočet obce Sokoľany na roky 2014 – 2016, Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012 (Dokumenty).
26/02/2014; 17:02

Oznam


Obecný úrad žiada občanov, ktorí majú podozrenie, že ich stromy zasahujú do elektrického vedenia a tým spôsobujú pri nepriaznivom počasí výpadky elektrickej energie, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade. Orez takýchto stromov zabezpečí obec v spolupráci so spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. zdarma.
01/02/2014; 15:01
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané fotogalérie.
07/12/2013; 09:55
Na stránku (Voľby » Voľby do VÚC 2013) boli pridané výsledky hlasovania vo Voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2013.
11/11/2013; 17:28
Na stránku (Kultúra a šport » Klub dôchodcov) boli pridané aktuálne informácie - plán činnosti, výročná správa za rok 2012 a fotogaléria z výročnej schôdze 2012.
13/04/2013; 13:37


Strany:  –1–    –2–    –3–    –4–    –5–    –6–    –7–    –8–    –9–