Poslanci OZ a komisie

Zástupca starostu obce
Patrik Kuzma
email: pato.kuzma@gmail.com
tel. č. : 0905 268 450
 
 
Poslanci obecného zastupiteľstva
Patrik Kuzma
Bc. Želmíra Bérešová 
Ladislav Drotár
Ing. Róbert Janke
JUDr. Vincent Oravec
Mgr. Katarína Popovič 
Eugen Varga
Ing. Lukáš Varga
Imrich Výrostko
 
 
Komptetencie a náplň činnosti jednotlivých komisií k nahliadnutiu: 
náplň komisií a kompetencie.pdf

 
 

Komisia pre financie, legislatívu a správu majetku

Predseda: Mgr. Katarína Popovič

Členovia: JUDr. Vincent Oravec, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár, Bc. Želmíra Bérešová

 

Komisia pre ochranu verejného poriadku, riešenia problémov MRK a životného prostredia

 Predseda: Imrich Výrostko

Členovia: JUDr. Vincent Oravec, Patrik Kuzma, Eugen Varga, Bc. Želmíra, Bérešová

 

Komisia pre šport, kultúru, školstvo a sociálne veci

Predseda: Ing. Lukáš Varga

Členovia: Mgr. Katarína Popovič, Patrik Kuzma, Bc. Želmíra Bérešová, Imrich Výrostko

 

Komisia pre územné plánovanie, investičné činnosti a výstavby

Predseda: Patrik Kuzma

Členovia: Eugen Varga, Ing. Lukáš Varga, Ing. Róbert Janke, Ladislav Drotár

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Ing. Róbert Janke

Členovia: JUDr. Vincent Oravec, Mgr, Katarína Popovič, Ladislav Drotár, Eugen Varga

 

 
 
1