Starosta obce Sokoľany

                                        Ing. Ľuboš Janke                          

 

   

Tel. č. 0911 096 909

 

e-mail: sokolany.starosta@gmail.com

     
 funkčné obdobie: 2022 - 2026
 
       
 
 
 
 
Je predstaviteľom obce a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia.
 
 - zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia, 
 - vykonáva obecnú správu, 
 - vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 - zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
 - rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
 
Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 
1