Nova verzia stránky Zobraziť
Obec Sokoľany – oficiálne stránky obce
Dnes je nedeľa, 24. september 2023. Meniny má Ľuboš, Ľubor. Aktuálny čas

Obecn symboly

www.sokolany.ocu.sk  Obec Sokoany  Obecn symboly
Erb obce

Erb obce Sokoany

V ervenom poli ttu na zelenej paiti zlat (lt) bk so striebornmi (bielymi) rohami, kopytami a koncom chvosta, veda strieborn (biela) postava pastiera v klobku so zlatou (ltou) palicou, nad nimi skren strieborn (biela) kosa so zlatm (ltm) poriskom a zlat (lt) cep, v dolnej asti strieborn (biely) kosk so zlatou (ltou) rukovou.

tt: neskorogotick

Podkladom pre nvrh tohto erbu bola obecn pea, pochdzajca z polovice 19. storoia. Odtlaok typria z roku 1850 je uloen v Krajinskom archve v Budapeti v Altenburgerovej zbierke peat. Na peati s kruhopisom

SZKALY HLYSGE PETSTYE 1850 (Pea obce Sokoany 1850)

je vyobrazen na pde bk, veda neho pastier v klobku, s palicou v ruke, nad nimi skren kosa s cepom a v dolnej asti kosk.

Vyfarbenie bolo zvolen tak, aby zodpovedalo zkladnmu pravidlu heraldiky pre pouvanie farieb a kovov. Neskorogotick tt bol zvolen pre jeho jednoduchos a vek rozrenos v obecnej a mestskej heraldike.


Ideov nvrh: PhDr. Peter Knya
Grafick nvrh: L. I. M., Preov

Vlajka obce


Zstava obce Sokoany

Zstavu Obce Sokoany tvoria tyri pozdne pruhy sprava vo farbch zelenej (3/8), ltej (1/8), bielej (1/8) a ervenej (3/8). Pomer strn 2:3 a je ukonen tromi cpmi, t.j. dvomi zstrihmi siahajcimi do tretiny listu zstavy. Vlajka obce Sokoany je otoen o 90 proti smeru hodinovch ruiiek.
Ako vetky obce v minulosti, tak ani Sokoany nemali svoj vlastn erb. V minulch storoiach smeli pouva erby iba fyzick osoby - achtici a okrem nich slobodn krovsk mest a cirkevn prelti, tvoriaci tzv. stavy krajiny.

A do augusta 1998 pouvala obec Sokoany rodov erb rodn Czczei a Ggyi. V okresnom archve je k nemu takto zpis:


Dokument k rodovmu erbu rodiny Czczei
a Ggyi – majiteov obce Sokoany


Czczei

Prastar rodina abaujturnianskej upy, ktorej pvod zatia nebol objasnen. Najstar zpis tkajci sa tejto rodiny je z roku 1358 a nachdza sa v Jgri (ger). Za touto listinou je asov medzera, kde sa rodokme ned odvodi, ale listina z roku 1427 potvrdzuje, e rodov majetky boli nepretrite v drbe tejto rodiny. V polovici XV. storoia il Tom Czczei, ktor mal dvoch synov Mateja a Laurenta. Jedna pea Laurenta z roku 1484 sa nachdza v koickom mestskom archve. Poda tejto peate boli v rodovom erbe umiestnen dvaja na sebe stojaci vtci, ktor sa zrejme bij zobkmi. Czceiho vnuk Leonard rozril rodinn Sokoany aj s mokranskmi a eejovskmi majetkami za 2 500 forintov.

V roku 1551 zomrel a s nm vymrel po mei aj cel rod. Tm, e manel jeho sestry prevzal rodn meno manelky, udral sa tento rod ete 3 pokolenia. V roku 1675 definitvne vymrel.


ERB – zo zachovanch materilov je znmy len tt (prilba, klenot a prikrvadl sa na zobrazeniach nenachdzaj).
  • tvar ttu: je neskorogotick (XIV. storoie a prv polovica XV. storoia
  • znamenie ttu: heraldick figry s veobecn, zvieracieho pvodu; ide o dvoch na sebe stojacich vtkov, bijcich sa zobkmi
  • farby ttu: nakoko erb je znmy len z peate, farby s neznme
Ggyi

Gerevenova vetva rodu abovskho, ktor sa ned priamo odvodi (vysvit to len z dedinho podielu).

Obec Zakl (Sokoany) je sasou rodovho majetku Abovcov. Spis daovnkov z roku 1427 za panovania Zigmunda hovor, e v obci Zakl s pnmi latifundi Ggyi a Radvnyi. Neskr, v druhej polovici XV. storoia obec prechdza na zklade donanej listiny u do majetku inej rodiny.


ERB – zobrazenie sa zachovalo na nhrobnom kameni Ladislava Ggyiho, ktor zomrel v bitke s Turcami v roku 1382. Nhrobn kame je zamurovan v kostole vo Fels Ggyi.
  • tvar ttu: je ranogotick (XIV. storoie)
  • znamenie ttu: heraldick figry - delen 11-krt so irokm pruhom cez tt
  • farby ttu: nakoko je erb znmy iba z nhrobnho kamea, farby s neznme
  • prilba: kbelkov
  • klenot: vtk (orol) s listovou korunkou na pravom krdle a vencom v zobku
  • prikrvadlo: netylizovan - jednoduch zopnut za prilbou