Oznam o umiestnení kontajnera pre drobný stavebný odpad.

28.6.2021

Obecný úrad oznamuje občanom, že dňa 30.6.2021, t. j. v stredu, bude pristavený kontajner na zber drobného stavebného odpadu. Kontajner bude umiestnený v areáli zberného dvora, a to v čase od 15.00 hod. do 19.00 hod.

Upozorňujeme občanov, že tento kontajner nie je určený na zber KO a tiež nie je určený na zber papiera, skla a plastu. Zároveň upozorňujeme podnikateľov, že kontajner na drobný stavebný odpad je určený pre občanov obce, fyzické osoby – nepodnikateľov. Podnikatelia sú povinní si zabezpečiť likvidáciu odpadu, ktorý vznikne pri ich podnikateľskej činnosti iným spôsobom a na svoje vlastné náklady.

1