Obecné symboly

Erb obce Sokoľany

V červenom poli štítu na zelenej pažiti zlatý (žltý) býk so striebornými (bielymi) rohami, kopytami a koncom chvosta, vedľa strieborná (biela) postava pastiera v klobúku so zlatou (žltou) palicou, nad nimi skrížená strieborná (biela) kosa so zlatým (žltým) poriskom a zlatý (žltý) cep, v dolnej časti strieborný (biely) kosák so zlatou (žltou) rukoväťou.

Štít: neskorogotický

Podkladom pre návrh tohto erbu bola obecná pečať, pochádzajúca z polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1850 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v Altenburgerovej zbierke pečatí. Na pečati s kruhopisom

SZÁKALY HÉLYSÉGE PETSÉTYE 1850 (Pečať obce Sokoľany 1850)

je vyobrazený na pôde býk, vedľa neho pastier v klobúku, s palicou v ruke, nad nimi skrížená kosa s cepom a v dolnej časti kosák.

Vyfarbenie bolo zvolené tak, aby zodpovedalo základnému pravidlu heraldiky pre používanie farieb a kovov. Neskorogotický štít bol zvolený pre jeho jednoduchosť a veľkú rozšírenosť v obecnej a mestskej heraldike.


Ideový návrh: PhDr. Peter Kónya

Grafický návrh: L. I. M., Prešov

Zástava obce Sokoľany 

Zástavu Obce Sokoľany tvoria štyri pozdĺžne pruhy sprava vo farbách zelenej (3/8), žltej (1/8), bielej (1/8) a červenej (3/8). Pomer strán 2:3 a je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny listu zástavy. Vlajka obce Sokoľany je otočená o 90° proti smeru hodinových ručičiek.


Ako všetky obce v minulosti, tak ani Sokoľany nemali svoj vlastný erb. V minulých storočiach smeli používať erby iba fyzické osoby - šľachtici a okrem nich slobodné kráľovské mestá a cirkevní preláti, tvoriaci tzv. stavy krajiny.

Až do augusta 1998 používala obec Sokoľany rodový erb rodín Czéczei a Gágyi. V okresnom archíve je k nemu takýto zápis:


Dokument k rodovému erbu rodiny Czéczei
a Gágyi – majiteľov obce Sokoľany

 

 

Czéczei

Prastará rodina abaujturnianskej župy, ktorej pôvod zatiaľ nebol objasnený. Najstarší zápis týkajúci sa tejto rodiny je z roku 1358 a nachádza sa v Jágri (Éger). Za touto listinou je časová medzera, kde sa rodokmeň nedá odvodiť, ale listina z roku 1427 potvrdzuje, že rodové majetky boli nepretržite v držbe tejto rodiny. V polovici XV. storočia žil Tomáš Czéczei, ktorý mal dvoch synov Mateja a Laurenta. Jedna pečať Laurenta z roku 1484 sa nachádza v košickom mestskom archíve. Podľa tejto pečate boli v rodovom erbe umiestnení dvaja na sebe stojaci vtáci, ktorí sa zrejme bijú zobákmi. Czéceiho vnuk Leonard rozšíril rodinné Sokoľany aj s mokranskými a čečejovskými majetkami za 2 500 forintov.

V roku 1551 zomrel a s ním vymrel po meči aj celý rod. Tým, že manžel jeho sestry prevzal rodné meno manželky, udržal sa tento rod ešte 3 pokolenia. V roku 1675 definitívne vymrel.


ERB – zo zachovaných materiálov je známy len štít (prilba, klenot a prikrývadlá sa na zobrazeniach nenachádzajú).

 • tvar štítu: je neskorogotický (XIV. storočie a prvá polovica XV. storočia
 • znamenie štítu: heraldické figúry sú všeobecné, zvieracieho pôvodu; ide o dvoch na sebe stojacich vtákov, bijúcich sa zobákmi
 • farby štítu: nakoľko erb je známy len z pečate, farby sú neznáme

   

Gágyi

Gerevenova vetva rodu abovského, ktorá sa nedá priamo odvodiť (vysvitá to len z dedičného podielu).

Obec Zakál (Sokoľany) je súčasťou rodového majetku Abovcov. Súpis daňovníkov z roku 1427 za panovania Zigmunda hovorí, že v obci Zakál sú pánmi latifundií Gágyi a Radványi. Neskôr, v druhej polovici XV. storočia obec prechádza na základe donačnej listiny už do majetku inej rodiny.


ERB – zobrazenie sa zachovalo na náhrobnom kameni Ladislava Gágyiho, ktorý zomrel v bitke s Turcami v roku 1382. Náhrobný kameň je zamurovaný v kostole vo Felsö Gágyi.

 • tvar štítu: je ranogotický (XIV. storočie)
 • znamenie štítu: heraldické figúry - delený 11-krát so širokým pruhom cez štít
 • farby štítu: nakoľko je erb známy iba z náhrobného kameňa, farby sú neznáme
 • prilba: kbelíková
 • klenot: vták (orol) s listovou korunkou na pravom krídle a vencom v zobáku
 • prikrývadlo: neštylizované - jednoduché zopnuté za prilbou
1