Čerpané dotácie z projektov

Projekt : Zlepšenie prístupu k pitnej vode pre obyvateľov z MRK v obci Sokoľany
Obec Sokoľany sa zapojila do projektu, ktorého hlavným cieľom je podpora zlepšenia prístupu
k pitnej vode. Zmyslom tejto aktivity je zabezpečiť prístup k zdroju pitnej vody predovšetkým pre
obyvateľov MRK v obci Sokoľany za účelom zlepšenia ich životných a hygienických podmienok.
Vedľajšou cieľovou skupinou sú ostatní obyvatelia obce, ktorí budú priamym či nepriamym spôsobom
profitovať z realizácie tohto projektu. Projekt môže výrazným spôsobom zlepšiť oblasť zdravia
v komunite, čo bude mať priamy dopad na kvalitu života obyvateľov obce. Zmyslom projektu je
taktiež minimalizovať rozdiely prístupu k základným službám medzi majoritou a občanmi MRK v obci.
 
Ďalším pozitívnym aspektom je zlepšenie vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi MRK a majoritnou
časťou obyvateľstva. Projekt sa realizuje v rómskych separovaných lokalitách vybudovaním vodovodu
s napojením na dve vybudované výdajné miesta pitnej vody. Obyvatelia budú mať k dispozícii prístup
k bezchybnej pitnej vode prostredníctvom predplatených čipových kariet, pomocou ktorých sa
zabezpečí aj regulácia pitnej vody.
 
Zlepšenie úrovne bývania a hygieny vytvára predpoklady na
sociálnu inklúziu, čím v nasledujúcom období prispejeme k začleňovaniu marginalizovaných komunít
do majoritnej spoločnosti. Keďže vybudovanie vodovodu a výdajných miest sa bude realizovať v
rómskych lokalitách, ktoré sa nachádzajú vedľa seba na okraji obce, projekt nebude prispievať
k segregácii obyvateľov z MRK.
Kolaudačné rozhodnutie zo dňa 20.2.2023 : Rozhodnutie.pdf
Dokument na stiahnutie tu: pristup k pitnej vode.DOCX
 
Fotky zo stavby
   
 
   
Obec Sokoľany sa zapojila do projektu, ktorého hlavným cieľom je podpora zlepšenia prístupu
k pitnej vode. Zmyslom tejto aktivity je zabezpečiť prístup k zdroju pitnej vody predovšetkým pre
obyvateľov MRK v obci Sokoľany za účelom zlepšenia ich životných a hygienických podmienok.
Vedľajšou cieľovou skupinou sú ostatní obyvatelia obce, ktorí budú priamym či nepriamym spôsobom
profitovať z realizácie tohto projektu.Projekt môže výrazným spôsobom zlepšiť oblasť zdravia
v komunite, čo bude mať priamy dopad na kvalitu života obyvateľov obce.
Zmyslom projektu je
taktiež minimalizovať rozdiely prístupu k základným službám medzi majoritou a občanmi MRK v obci.
Ďalším pozitívnym aspektom je zlepšenie vzájomných vzťahov medzi obyvateľmi MRK a majoritnou
časťou obyvateľstva. Projekt sa realizuje v rómskych separovaných lokalitách vybudovaním vodovodu
s napojením na dve vybudované výdajné miesta pitnej vody. Obyvatelia budú mať k dispozícii prístup
k bezchybnej pitnej vode prostredníctvom predplatených čipových kariet, pomocou ktorých sa
zabezpečí aj regulácia pitnej vody.
Zlepšenie úrovne bývania a hygieny vytvára predpoklady na
sociálnu inklúziu, čím v nasledujúcom období prispejeme k začleňovaniu marginalizovaných komunít
do majoritnej spoločnosti. Keďže vybudovanie vodovodu a výdajných miest sa bude realizovať v
rómskych lokalitách, ktoré sa nachádzajú vedľa seba na okraji obce, projekt nebude prispievať
k segregácii obyvateľov z MRK.
 
1