Voľba prezidenta SR 2009

Výsledky hlasovania v 1. kole v obci Sokoľany


Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 1/2009 z 8. januára 2009 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky. Deň voľby určil na sobotu 21. marca 2009. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, určil deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 4. apríla 2009. Voľba sa vykoná v súlade so zákonom č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Počet oprávnených voličov zapísaných do zoznamu oprávnených voličov Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kadidátov Účasť voličov v %
866 271 269 264 31,29


Počet a podiel platných hlasov odovzdaných v 1. kole pre jednotlivých kandidátov 
na prezidenta Slovenskej republiky za obec Sokoľany
 

 

Priezvisko a meno, tituly Počet odovzdaných platných hlasov Podiel v % z počtu
platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov oprávnených voličov zapísaných v zozname
Bollová Dagmara PaedDr. 5 1,89 0,58
Gašparovič Ivan doc., JUDr., CSc. 124 46,97 14,32
Martináková Zuzana 18 6,82 2,08
Melník Milan prof., RNDr., DrSc. 26 9,85 3,00
Mikloško František RNDr. 21 7,95 2,42
Radičová Iveta prof., PhDr., PhD. 65 24,62 7,51
Sidor Milan PhDr., CSc. 5 1,89 0,58


Graf s podielom platných hlasov pre jednotlivých kandidátov

1