Fotogaléria Zaslúžilý člen DPO SR 2012

Dňa 17. mája 2012 sa v meste Žilina uskutočnil akt odovzdávania titulov „Zaslúžilý člen Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky“, najvyššieho vyznamenania hasičskej organizácie za vykonanú celoživotnú prácu na úseku dobrovoľnej požiarnej ochrany.

Uvedené vyznamenanie z rúk prezidenta DPO SR PhDr. Ladislava Pethőa, prevzalo41 ocenených z celej SR. Odovzdávania sa zúčastnili aj prezident HaZZ SR p. plk. JUDr. Alexander Nejedlý a generálny sekretár DPO SR p. Vendelín Horváth.

Z nášho mikroregiónu prevzal najvyššie ocenenie DPO SR pán LADISLAV VÝROSTKO z obce Sokoľany, ktorý svoje požiarnické začiatky začínal v rodnej obci v roku 1970 ako člen dorasteneckého družstva, neskôr bol členom družstva dospelých. Nakoľko bol odborníkom v oblasti strojníctva, stal sa hlavným strojníkom v Dobrovoľnom hasičskom zbore. Jeho iniciatívou a aktivitou spoločne s bratom, ktorý bol predsedom organizácie, sa požiarne družstvá v jednotlivých kategóriách umiestnili na popredných miestach nielen v okrese, ale i v kraji.

Svoju odbornosť si zdokonaľoval v odborných školeniach nielen na úrovni okresu, ale aj v odborných kurzoch v OŠ Martin, kde absolvoval kurz preventivárov, strojníkov a v roku 1996 aj kurz rozhodcu. Svoje získané skúsenosti aj v súčasnosti v plnej miere uplatňuje nielen v okrsku, ale aj v okrese.

Niekoľko volebných období bol členom Pléna OV DPO Košice-okolie. Už štvrté volebné obdobie je členom okresného výcvikového štábu. Pravidelne každoročne sa zúčastňuje akohlavný rozhodca na rôznych súťažiach hasičských družstiev v okrese aj v Košickom kraji, kde si vybudoval rešpekt pri rozhodovaní.

V rodnej obci bol niekoľko volebných období členom obecného zastupiteľstva, kde na zasadnutiach presadzoval požiadavky Dobrovoľného hasičského zboru pri riešení hasičských problémov. Mal značný podiel na vybudovaní požiarnej zbrojnice a zabezpečení požiarnej techniky – cisterny CAS 16.

Za svoju doterajšiu aktívnu prácu v dobrovoľnej požiarnej ochrane obdržal viacero hasičských a iných vyznamenaní, vrátane odznaku odbornosti Hasič II. stupňa, medaily Za zásluhy, Za zásluhy o výcvik a medaily Za mimoriadne zásluhy DPO SR.

Na slávnostnom akte ho doprevádzali rodinní príslušníci a členovia predsedníctva OV DPO Košice–okolie.

1