Štatistika

Počet obyvateľov k 01.01. 2016 bol 1340, z toho bolo 658 mužov a 668 žien. Zamestnanosť je pomerne vysoká, väčšina práceschopného obyvateľstva pracuje v U.S. Steele a vo firmách a podnikov v meste Košice. Vysoká nezamestnanosť je u rómskej populácie, zamestnané je len malé percento rómov, ktorí vykonávajú z väčšej časti len verejnoprospešné práce v obci.

Vybrané výsledky zo sčítania z rokov 1991 a 2001.

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001

Obyvateľstvo spolu – počet  948 1 080
    muži – počet  479  536
    ženy – počet  469  544

Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská % 87,55 85,00
Maďarská % 0,11 0,09
Rómska % 12,24 12,78
Rusínska % 0,11 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,00 0,28
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke % 81,12 89,54
Evanjelické % 0,00 0,19
Gréckokatolícke % 7,49 4,54
Pravoslávne % 0,00 0,09
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,11 4,07
Ostatné % 0,21 0,00
Nezistené % 11,08 1,02

Osoby ekonomicky aktívne spolu  539
    muži  293
    ženy  246
Pracujúci spolu  323
    muži  191
    ženy  132
Nezamestnaní spolu  164
    muži   92
    ženy   72


 

Domy spolu  230  241
Trvale obývané domy spolu  213  223


Zdroj: © Štatistický úrad Slovenskej republiky

1