Štatistika

Demografia a obyvateľstvo za rok 2018

 

Počet obyvateľov: - obec mala k 31.12.2018 1 383 obyvateľov

Národnostná štruktúra : Slovenská národnosť 861 obyvateľov

Česká národnosť 1 obyvateľ

Maďarská národnosť 2 obyvateľ

Rómska národnosť 518 obyvatelia

Poľská národnosť 1 obyvateľ

Štruktúra obyvateľstva podľa náboženského významu : Väčšina obyvateľstva obce sa hlási k rímskokatolíckemu vierovyznaniu.

Vývoj počtu obyvateľov : Počet obyvateľov obce má stagnujúci charakter.

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci : nezamestnanosť v obci podľa evidencie UPSVaR je 13,47 %.

Nezamestnanosť v okrese : miera nezamestnanosti v okrese Košice – okolie je 15,48 %.

 

Vývoj nezamestnanosti : miera nezamestnanosti, po 5 rokoch, má klesajúcu tendenciu.

 

Demografia a obyvateľstvo za rok 2017

 

Počet obyvateľov obce k 31.12. 2017:   1387 obyvateľov

Počet narodených k 31. 12. 2017: 17, z toho 11 rómov.

Počet zomrelých k 31.12. 2017 : 7

Počet odsťahovaných občanov: 13

Počet prisťahovaných občanov: 7

Počet sobášov: 7

Národnostná štruktúra:

  1. Slovenská – 872 obyvateľov

  2. Rómska –  510 obyvateľov
  3. Maďarská – 2 obyvatelia
  4. Česká –  1 obyvateľ
  5. Poľská – 1 obyvateľ
  6. Iná – 1 obyvateľ

Väčšina obyvateľstva sa hlási k rímskokatolíckemu náboženstvu, ale v obci sú aj gréckokatolíci a ateisti. Na základe súčasných informácií môžeme predpokladať stagnujúci charakter obyvateľstva.

         Nezamestnanosť v obci podľa UPSVaR je 13,57%, miera nezamestnanosti v okrese Košice-okolie dosiahla 15,48%. Miera nezamestnanosti v obci má, po 5 rokoch, klesajúcu tendenciu.

Počet obyvateľov k 1.1. 2016

Počet obyvateľov k 01.01. 2016 bol 1340, z toho bolo 658 mužov a 668 žien. Zamestnanosť je pomerne vysoká, väčšina práceschopného obyvateľstva pracuje v U.S. Steele a vo firmách a podnikov v meste Košice. Vysoká nezamestnanosť je u rómskej populácie, zamestnané je len malé percento rómov, ktorí vykonávajú z väčšej časti len verejnoprospešné práce v obci.

Vybrané výsledky zo sčítania z rokov 1991 a 2001

Ukazovateľ SĽDB 1991 SODB 2001

Obyvateľstvo spolu – počet  948 1 080
    muži – počet  479  536
    ženy – počet  469  544

Bývajúce obyv. podľa národností:
Slovenská % 87,55 85,00
Maďarská % 0,11 0,09
Rómska % 12,24 12,78
Rusínska % 0,11 0,00
Ukrajinská % 0,00 0,00
Česká % 0,00 0,28
Moravská % 0,00 0,00
Sliezská % 0,00 0,00
Nemecká % 0,00 0,00
Poľská % 0,00 0,00

Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania:
Rímskokatolícke % 81,12 89,54
Evanjelické % 0,00 0,19
Gréckokatolícke % 7,49 4,54
Pravoslávne % 0,00 0,09
Čs. Husitské % 0,00 0,00
Bez vyznania % 0,11 4,07
Ostatné % 0,21 0,00
Nezistené % 11,08 1,02

Osoby ekonomicky aktívne spolu  539
    muži  293
    ženy  246
Pracujúci spolu  323
    muži  191
    ženy  132
Nezamestnaní spolu  164
    muži   92
    ženy   72


 

Domy spolu  230  241
Trvale obývané domy spolu  213  223


Zdroj: © Štatistický úrad Slovenskej republiky

1