Voľby do Európskeho parlamentu

1. Informácie pre voliča.pdf

2. Žiadosť voliča iného členského štátu EU o zapísanie do zoznamu voličov.pdf

3. čestné vyhlásenie občana SR o trvalom pobyte v cudzine.pdf

4. Utvorenie volebného okrsku, urcenie volebnej miestosti.pdf

5. Oznámenie o delegovaní člena do OVK.pdf

6. Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu.pdf

1