Pamätná kniha

Historia est Magistra Vitae...

 

Rozhodli sme sa širokej verejnosti sprístupniť prepis prvej kroniky obce (Pamätnej knihy), ktorá obsahuje zápisy od roku 1933 do 1938. Uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 14. mája 1933 čís. 12/43 pr./1933 bol za (prvého) kronikára ustanovený správca – učiteľ Andrej Šomogyi, ktorý pôsobil v obci Sokoľany v rokoch 1907 – 1942.

Túto pamätnú knihu sme dlho nemali k dispozícii, nikto o nej nevedel. Zmenilo sa to až v 80-tych rokoch 20. storočia. Náš bývalý občan, vtedy žijúci v Košiciach – Ladislav Čigáš pracoval ako profesionálny požiarnik v Mestskom požiarnom zbore v Košiciach. V pracovnom voľne požiarnici ako mestskí zamestnanci brigádovali na bývalom Okresom národnom výbore v Košiciach pri prenášaní okresného archívu. Menovaný po dlhých rokoch našiel túto vzácnu pamätnú knihu, ktorú po jeho smrti priniesla jeho manželka na Miestny národný výbor.

Pamätná kniha obsahuje 201 očíslovaných strán, no zapísaných je len 35 (+titulná strana). Písanie kroniky pravdepodobne prerušili udalosti II. svetovej vojny, keďže posledná zmienka je o cene obilia z 1. augusta 1938.

K písaniu kroniky obce sa naši predkovia vrátili až 1. VI. 1961, kedy bol touto funkciou poverený p. František Seman. Ten však nezachytáva históriu obce len od tohto letopočtu, ale poníma ju v širších súvislostiach od najstarších dôb. Od r. 1971 bol dlhé obdobie kronikárom p. Juraj Potemra.

V I. – úvodnej časti – sa kronikár zmieňuje o. i. o polohe obce, jej rozlohe, pozemkoch, majetku. Spomína miestne názvy pozemkov, počty obyvateľov v rokoch 1882, 1913 a 1930, prírodu, podnebie, osudy kostola, kaštieľa...

II. časť obsahuje opis 1. svetovej vojny. Ide už o spomienky, keďže táto Pamätná kniha začala vznikať v medzivojnovom období. Kronikár spomína mobilizáciu, hospodársku krízu, uvádza i porovnanie cien potravín, oblečenia a iného tovaru v rokoch 1914 a 1918.

III. časť má nadpis „Prevrat“. Kronikár sa zmieňuje o medzivojnovom období, cenách, kolkovaní peňazí, prirážkach, notariáte, spomína obecnú knižnicu, „Obecné hasičstvo“, epidémiu osýpok, voľby, hospodársku krízu, požiar, rozoberá počasie.


 

1