Centrum rozvojového tímu

Informácie o projekte
Názov projektu : Národný projekt Rozvojové tímy I.
Kód projektu v ITMS : 01406DNC5
 
 
 
O čom sú rozvojové tímy
Nepriaznivá situácia obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít
viedla k vzniku pilotného projektu Rozvojové tímy -  I. fáza, projektu
strategického významu (NP RT I.), ktorý podporuje vzájomné učenie sa,
desegregáciu a súdržnosť celej sídelnej komunity. Naša obec je jednou zo
60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú
koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre
rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa mäkké aktivity (najmä oblasť
vzdelávania, bývania, zamestnanosti, boja s proti rómskym rasizmom)
a rovnako tvrdé aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi
investíciami (napr. výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných
stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV, 
budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo).
V rámci NP RT I. nám záleží na tom, aby sme vytvorili podmienky pre
obsadenie pracovných pozícii najmä miestnymi obyvateľmi z radov Rómov
a nerómov. Pri výbere uchádzača na vybrané obsadzované pracovné
pozície financované z NP RT I. (konkrétne pracovné pozície: Nene,
Nenementorka, Rozvojový pracovník pre bývanie, Rozvojový pracovník pre
mládež a Sociálny pracovník) sa aplikujú pravidlá preferenčného
zamestnávania rómskych uchádzačov a uchádzačiek o túto pracovnú
pozíciu.
Za hlavný cieľ projektu si kladieme integrovaný komplexný prístup so
zameraním na zlepšovanie životných podmienok s dôrazom na charakter
potrieb a špecifických problémov cieľovej skupiny v našej obci.
Za týmto účelom aj v našej obci vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT),
ktoré pozostáva z týchto členov rozvojových tímov (RT):
 
Rozvojový pracovník plánovania
Kľúčový člen RT, ktorý organizuje komunitné stretnutia tzv. komunitné fóra
s cieľom identifikácie potrieb a problémov celej sídelnej komunity
a pomenovanie priorít, ktoré sa budú v obci riešiť. Komunitné fóra budú
prebiehať minimálne dvakrát do roka. Takisto realizuje malé projekty
v spolupráci s ostatnými RT na základe potrieb identifikovaných v rámci
komunitných fór. S aktérmi miestnej samosprávy a členmi sídelnej komunity
sa podieľa na vytvorení Rozvojového plánu komunity, v ktorom sa
pomenujú oblasti zamerané na odstránenie identifikovaných problémov.
 
 
Nene
Pozícia Nene v sebe zahŕňa tak odborné skúsenosti ako aj znalosť života
a obyvateľov v danej komunite. Hlavnou úlohou Nene je podpora zdravého
vývinu detí a zvyšovanie rodičovských zručností. Nene navštevuje rodiny
a pomáha rodičom a deťom so starostlivosťou a s výchovou s cieľom
zabezpečiť pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu najmä
prostredníctvom hier a aktivít stimulujúcich rozvoj dieťaťa
 
Nenementorka
Každá Nene má svoju Nenementorku. Jej hlavnou činnosťou je podpora
a usmerňovanie Nene pri práci s deťmi, rodičmi a rodinami. Okrem podpory
a usmernení dáva spätnú väzbu Nene v jej práci s deťmi, rodičmi
a rodinami. Konzultuje problémové situácie s príslušnými odborníkmi
a spolupracuje s Nene pri kontaktovaní odborníkov podľa potreby (pediater,
logopéd, psychológ, odborné a špeciálne lekárstvo a pod.).
 
Rozvojový pracovník pre bývanie
Má na starosti zmapovanie a analýzu aktuálnej bytovej situácie a problémy
súvisiace s politikou bývania sídelnej komunity pre potreby nastavenie
plánu činnosti a poskytovaných intervencií v oblasti bývania. Analyzuje
sociálnu situáciu a možnosti človeka a individuálne plánovanie riešenia
bytovej situácie. Zároveň motivuje k udržaniu bývania resp. štandardného
bývania prostredníctvom platobnej disciplíny.
 
Rozvojový pracovník pre mládež
Predovšetkým mapuje aktuálne potreby a problémy v živote mladých ľudí
sídelnej komunity. Zistené údaje analyzuje a snaží sa zapájať mladých ľudí
do verejného života. Spolupracuje s učiteľmi základných a stredných škôl,
ktoré navštevujú „jeho deti a mládež“. Pomáha a podporuje mladých ľudí pri
dokončení základného vzdelania pre mládež bez ukončeného vzdelania
s cieľom ukončiť základné vzdelanie v 9. ročníku. Takisto podporuje
študentov stredných škôl k ukončeniu štúdia. Zároveň sa podieľa
na príprave budúceho povolania.
 
 
Rozvojový pracovník pre pracovné poradenstvo
Sprostredkováva možnosti na zvyšovanie kvalifikácie a dosiahnutého
stupňa vzdelania (napr. rekvalifikačné kurzy, ukončenie základného
vzdelania, výučný list a pod.). Aktivizuje a podporuje rozvoj zručností, ktoré
klient  potrebuje na získanie zamestnania (napr. odpoveď na inzerát,
telefonický kontakt so zamestnávateľom, zostavenie životopisu). Rovnako
pomáha klientom pri prekonávaní prekážok, ktoré bránia (opätovnému)
vstupu na trh práce (napr. zadlženosť a prebiehajúce exekúcie, rodinná
situácia, psychologické dôsledky dlhodobej nezamestnanosti – nízke
sebavedomie, úzkosť zo zmeny, nízka motivácia a pod.).
 
Sociálny pracovník
Jeho prioritnou úlohou je poskytovanie sociálnej pomoci pre jednotlivcov
a rodín, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie. Aktívne vyhľadáva
a kontaktuje jednotlivcov a rodín so sociálnymi problémami v rámci
marginalizovaných rómskych komunít a ostatným obyvateľov. Poskytuje
základné informácií v krízových situáciách a podporuje pri zabezpečovaní
sociálnej  služby. Zároveň poskytuje sociálnu intervenciu a plánovanie
procesu riešenia sociálneho problému.
 
 
Naše plány
 

 Plán činnosti členov CRT na mesiac

Máj 2024

Plán činnosti 05_2024.xls

Apríl 2024

Plán činnosti 04_2024.xls

Marec 2024

Plán činnosti 03_2024.xls

Február 2024

Plán činnosti 02_2024.xls

Január 2024

Plán činnosti 01_2024.xls

 Vyhodnotenie činnosti členov CRT za mesiac
 
Apríl 2024
Vyhodnotenie činnosti členov CRT 04_2024.pdf
 
Marec 2024
Vyhodnotenie činnosti členov CRT 03_2024.pdf
 
Február 2024
Vyhodnotenie činnosti členov CRT 02_2024.pdf
 
Január 2024
Vyhodnotenie činnosti členov CRT 01_2024.pdf
 
 Rozvojový tím v akcii
1