Pamiatka - Kaštieľ

V obci pri vstupe od susednej obce Haniska pri Košiciach sa nachádza kaštieľ postavenýv barokovom slohu v 2. polovici 18. storočia.V súčasnosti je v súkromnom vlastníctve. Vedľa neho jeDom správcu, postavený začiatkom 19. storočia ako prízemná deväťosová bloková, v dispozícii dvojtraktová budova.

Pri kaštieli sa nachádza chránený strom – Tilia enchlora K., ktorý je označený tabuľkou.

 

Z histórie:

Výpis z obsahu najstaršej obecnej kroniky a z dostupných materiálov Okresného archívu v Košiciach, okres Košice – okolie. (Obdobie po roku 1945 z poznatkov bývalého kronikára p. Juraja Potemru).

Prvé zmienky o kaštieli pochádzajú z roku 1740. V tom čase bola jeho majiteľkou barónkaJakubová-Mešková. Od roku 1838 už bol majetkom grófa Stahremberga. V rokoch 1862 – 1872 ho už vlastnila grófka Péchyová, po nej jej dcéra Jakobína, vydatá za grófa Zichiho do smrti roku 1915.

Od roku 1915 bol správcom majetku farár, neskoršie prepošt – dekan na fare v Haniske Alojz Tomčko, po ňom jeho nástupca kaplán Imrich Harkabus.

Zichiho majetok v jarných mesiacoch roku 1926 bol rozparcelovaný. Pozemky, kaštieľ a majer (priľahlé budovy) so záhradami kúpil Ján Jenei, bývalý notár v Haniske a usadil sa ako dôchodca v kaštieli. Po krátkom čase budovy a byty odkúpili bývalí robotníci, služobníci majera. Jenei vlastnil kaštieľ a pozemky do roku 1956 – 1958, kedy sa v našej obci založilo Jednotné roľnícke družstvo (JRD) a pre túto potrebu bol celý majetok zoštátnený. Kaštieľ sa využíval ako kancelária JRD, sklady obilia(!), neskôr aj ako materská škôlka, úrad Miestneho národného výboru (MNV), ďalšie prízemné priestory ako sála kultúrneho domu (KD), až nakoniec po roku 1976 po výstavbe nového KD a MNV aj ako predajňa potravín a pohostinstvo Jednoty SD Košice.

Po roku 1989 nastala doba vracania majetkov zoštátnených socialistickým zriadením a tak sa kaštieľ na základe reštitučného zákona vrátil pozostalým p. Jeneiho. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto zákona, spomínaný majetok odkúpila súkromná firma. 1. 8. 1994 sa zahájila jeho rekonštrukcia na doškoľovacie stredisko. Práce na kaštieli boli ukončené 30. 8. 1998. Exteriér budovy, terénne a záhradnícke práce sa realizovali do konca roku 1998, resp. 1999.

1