Základná škola
Adresa:
Základná škola
Sokoľany 147
044 57  Haniska


Telefón: 0911 215 568


Emailová stránka školy: https://zssokolany.edupage.org/

E-mail:  sokolany147@gmail.com

Riaditeľka školy: Učiteľský kolektív:
Mgr. Mária Dravecká Mgr. Monika Beráková
 

Mgr. Marián Oravec

PaedDr. Tatiana Gӧnciová

Mgr. Dana Semanová

Ing. Mgr. Peter Slávik

Mgr. Michaela Kyseľová

Asistent učiteľa:

Bc. Martin Haluška

Roman Berta

Katechét:

 

Upratovačka: 

Mgr. Ivana Laššáková

 

Terézia Kuzmová


Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov. 

Vyučovací jazyk:

 • do r. 1919: maďarský,
 • 1919 – 1938: slovenský,
 • 1938 – 1945: maďarský,
 • 1945 - doteraz: slovenský.

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian a Bočiara . V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnu školu 53 žiakov zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základnu školu 50 žiakov zo Sokolian. V školskom roku 2019/2020 navštevuje základnú školu 56 žiakov zo Sokolian.

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZŠ SOKOĽANY

Rada školy má aktuálne 5 členov:

P. č.

MENO A PRIEZVISKO ČLENOV RADY ŠKOLY

1

Bc. Martin Haluška – predseda Rady školy

2

Marek Fodor – za OÚ Sokoľany

3

Terézia Kuzmová – nepedagogický zamestnanec

4

Terézia Janová – zástupca rodičov

5

Emília Turtáková - zástupca rodičov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 • Poslanie a štatút Rady školy

 • Poslanie a funkcie rady školy definuje  § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

  „Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“

  Žiadny kontrolný orgán nemá v kompetencii kontrolovať činnosť rady školy.

  Rada školy

  a)  uskutočňuje výberové konanie  na vymenovanie riaditeľa,

   

  b) navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy podľa § 3 ods.8  písm. b) až d) zákona 596/2003 Z.z., návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením.

  Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená.V rámci svojich kompetencií plní funkciu verejnej kontroly v oblasti výchovy a vzdelávania tým, že sa vyjadruje ku skutočnostiam podľa § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. V súlade s uvedeným ustanovením riaditeľ školy predkladá rade školy na vyjadrenie nasledovné materiály:

   

  • návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
  • návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
  • návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  • návrh rozpočtu,
  • návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
  • správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d) uvedeného zákona,
  • správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
  • koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
  • informáciu o  pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Štatút Rady školy bol prerokovaný a schválený na zasadaní Rady školy dňa 02. 05. 2019  a od tohoto dňa nadobúda účinnosť.

  Štatút Rady školy na stiahnutie tu: štatút Rady školy.doc

                              

základná škola

Práca žiakov na hodinách.

1