Základná škola

 
Adresa:
Základná škola
Sokoľany 147
044 57  Haniska


Telefón: 0911 215 568

IČO školy: 710061463


Emailová stránka školy: https://zssokolany.edupage.org/

E-mail:  sokolany147@gmail.com

Riaditeľ  školy:  

Mgr. Mária Dravecká

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Dana Semanová

 

 

 

Učiteľský kolektív:

 

Mgr. Monika Beráková

Mgr. Marián Oravec

PaedDr. Tatiana Gӧnciová

Mgr. Dana Semanová

 Ing., Mgr. Peter Slávik

Špeciálny pedagóg: 

 

Asistent učiteľa:

 

Mgr. Jolana Lacková

Ing., Mgr. Peter Slávik

Bc. Martin Haluška

Roman Berta

Katechét:

 

Školníčka: 

Vedúca MZ: 

Výchovná poradkyňa:

Predseda Rady školy:

Mgr. Regina Balogová

 

Magdaléna Tóthová

Mgr. Monika Beráková

Mgr. Dana Semanová

Bc. Martin Haluška


Podľa farského úradu v Haniske bola kantorsko-učiteľská budova darovaná v roku 1760 veľkostatkárom Ladislavom Szepessym. Týmto rokom sa začína vyučovanie v Sokoľanoch. Spomínaná budova bola až do roku 1910 pod jednou strechou s učiteľským bytom. Terajšia budova základnej školy bola vybudovaná v roku 1910. Nachádzali sa v nej dve triedy, ktoré navštevovalo zhruba 80 až 90 žiakov. 

Vyučovací jazyk:

  • do r. 1919: maďarský,
  • 1919 – 1938: slovenský,
  • 1938 – 1945: maďarský,
  • 1945 - doteraz: slovenský.

V školskom roku 2015/2016 navštevovalo základnú školu 50 detí zo Sokolian a Bočiara . V školskom roku 2016/2017 navštevovalo základnu školu 53 žiakov zo Sokolian a Bočiara. V školskom roku 2018/2019 navštevovalo základnu školu 50 žiakov zo Sokolian. V školskom roku 2019/2020 navštevuje základnú školu 56 žiakov zo Sokolian. V školskom roku 2020/2021 navštevovalo školu 63 žiakov.V školskom roku 2021/2022 navštevovuje ZŠ Sokoľany 67 žiakov z obce Sokoľany.

 

Krúžková činnosť prebiehajúca na základnej škole v školskom roku 2021/2022: 

1. Environmentálny - Bc. Martin Haluška

2. Futbalový - Roman Berta

3. Počítačový - Ing. Mgr. Peter Slávik

4. Z každého rožka troška - Mgr. Marián Oravec

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky za prvý polrok 2020/2021:

Polrocna sprava za I. polrok 2020 a 2021 .pdf

 

ČLENOVIA RADY ŠKOLY PRI ZŠ SOKOĽANY

Rada školy má aktuálne 7 členov:

 
 
1. Bc. Martin Haluška – za pedagogických zamestnancov,
predseda Rady školy
2. Magdaléna Tóthová -  za nepedagogických zamestnancov
3. Martina Faková – za rodičov
4. Mária Turtáková – za rodičov
5. Ing. Ľuboš Janke – za zriaďovateľa
6. Marek Fodor – za zriaďovateľa
7. Ing. Gabriela Vargová – za zriaďovateľa

základná škola

Práca žiakov na hodinách.

1