Obec Sokoľany dnes

Obec Sokoľany je územno-správnou jednotkou, patrí do Košického samosprávneho kraja, je členom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Obec je začlenená do Regionálneho združenia obcí Hornád. V súčasnosti ho tvorí 17 obcí: Belža, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Kokšov-Bakša, Košická Polianka, Nižná Hutka, Nižná Myšľa, Seňa, Skároš, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Valaliky, Vyšná Hutka, Vyšná Myšľa a Ždaňa.
 

Činnosť združenia:

  • riešenie problémov hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónu
  • riešenie otázok tvorby a ochrany životného prostredia
  • spolupráca pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí
  • spolupráca s mimovládnymi organizáciami v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia a vzdelávania
  • výmena skúseností pri zabezpečovaní samosprávnych funkcií obcí
  • cezhraničná spolupráca s obcami maďarského mikroregiónu Hegyköz

Od 1. 1. 2003 sídli v Čani spoločný obecný úrad pre obce RZO Hornád. Vznikol v rámci zákona o prechode kompetencii z okresných úradov na obce. Podľa zákona o životnom prostredí vydáva stavebné povolenia nielen na malé stavby, ale aj na rodinné domy a miestne komunikácie. Výhodou je, že žiadosti na stavebné povolenia postupuje na spoločný obecný úrad do Čane priamo Obecný úrad v Sokoľanoch.

Obec má vybudovaný celoobecný vodovod v správe obce, je plynofikovaná (1982), elektrifikovaná. Pre občanov bol realizovaný projekt miestneho televízneho rozvodu, na ktorý je napojená značná časť domácností. V roku 2003 bol ako v 1. obci na Slovensku realizovaný projekt internetového pripojenia cca 30 domácností.

Návrhy, pripomienky, postrehy a sťažnosti môžete zaslať klasickou poštou, alebo e-mailom na adresu uvedenú na úvodnej stránke.

1