Mapa a poloha

Poloha a prírodné podmienky

Obec Sokoľany leží na juhu Košickej kotliny na Sokolianskom potoku. Odlesnený chotár je na terasovej plošine Hornádu, západná časť na náplavovom kuželi potoka Ida, uloženom na treťohorných usadeninách.


Rozloha obce je 385,82 hektárov, zastavaná plocha 32,61 ha. Zastavané územie je vo výškovom stupni do 300 m n. m. (konkrétne v rozpätí 204 – 213 m n. m.) s maximálnou svažitosťou do 8,5%.


Územie spadá do oblasti s kontinentálnym vplyvom klímy ako oblasť teplá, mierne vlhká s chladnou zimou. Ročný úhrn zrážok 600 mm, vlahový deficit 284 mm. Pôdny typ je hnedozem na sprašiach a sprašových hlinách.

1