Čo potrebujem k vybaveniu

Doklady potrebné k vybaveniu:

a) Pri prihlásení na trvaly pobyt je občan povinný predložiť:

* platný občianský preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa

* platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz alebo potrvdenie o občianskom preukaze

* doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti - výpis z listu vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu do katastra (original k nahliadnutiu, nie z internetu)

* písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov  budovy alebo jej časti

Posledné potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka

2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti

3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka

4. vlastník alebo všetci spoluvlastnící budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s  prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne

 

b) Pri hlásení na prechodný pobyt je občan povinný predložiť:

* platný občianský preukaz

* doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti(original výpisu z listu vlastníctva, nie z internetu)

* písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov  budovy alebo jej časti

Posledné potvrdenie sa nevyžaduje, ak:

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka

2. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka

3. vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy alebo jej časti potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt pred zamestnancom ohlasovne

1