Elektronická úradná tabuľa

Ovolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru: ČZNVP_odvolanie.pdf

Pozvánka s programom na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.09. 2022: OcZ - POZVÁNKA  06.09.2022.pdf

Pozvánka s programom na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.08. 2022: OcZ - POZVÁNKA 29. 8. 2022.pdf

Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Sokoľany.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 23.8.2022 .pdf

"Strategický park Valaliky" - zámer navrhovanej činnosti - zámer je zverejnený na elektronickej adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategicky-park-valaliky . K nahliadnutiu je aj na obecnom úrade v úradných hodinách. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Košice-okolie, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70  Košice do 15.8.2022. Strategický park Valaliky - zámer navrhovanej činnosti .pdf. Dátum zverejnenia: 22.7.2022, dátum zvesenia: 15.8.2022

Stratégia rozvoja dopravy a dopravných služieb mesta Košice

Prevod pozemku : František Oravec.pdf

Ing. Švarc Lukáš - stavebné povolenie.pdf

Záverečný účet obce za rok 2021 na schválenie: zaverečný účet obce za rok 2021.pdf

Návrh plánu práce kontrolóra obce Sokoľany na 2. polrok 2022: Plán kontrol na 2. polrok 2022.docx

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. L. Švarc.pdf

Situácia k rozhodnutiu o umiestnení stavby-Ing_ L_ Švarc.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Ing_ Lukáš Švarc.pdf

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby-Nová trafostanica.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 01.04 2022.pdf

Oznámenie verejnou vyhláškou-nová trafostanica.pdf

Situácia-Švarc Lukáš-RD-ÚK.pdf

Švarc Lukáš - oznámenie RD -ÚK.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 10.3.2022.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente POH KK na roky 2021-2026.pdf

Rozpočet 2022-2024-návrh rozpočtu.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii KK 2021-2027-záverečné stanovisko.pdf

Nízkouhlíková stratégia KSK-záverečné stanovisko.pdf

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania.pdf

Dodatku č.2 k VZN 1 2020 – po schválení.pdf

VZN č.1 2021- o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda po schválení.pdf

VZN č.2 2021 o udržiavaní čistoty a poriadku - po schválení.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12. 2021 : OcZ - POZVÁNKA 13.12.2021.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR mesta Košice 2022-2027.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva : OcZ - POZVÁNKA 24. 11. 2021.pdf

NÁVRH - Doplnok č. 4 k VZN č. 4 2012 o miestnej dani z n.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Sokoľany na I. polrok r. 2022.pdf

NÁVRH Dodatku č.2 k VZN 1 2020.pdf

NÁVRH VZN č.04 2021 o urcovani pravidiel casu predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb.pdf

NÁVRH VZN č.03 2021 obmedzenia_a_zakazane_cinnosti_-_Obec_Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.02 2021_o_udržiavaní_čistoty_a_poriadku_-_Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.01 2021_o_podrobnostiach_o_organizácii_miestneho_referenda.pdf

Zámer prenechať do nájmu časť obecného pozemku.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obec Haniska- ÚR-komunikácie-Cesta IBV pri stanici-So.pdf a IBV cesta pri stanici - komunikácie - situácia.pdf.

 

Oznámenie o začatí územného konania a o umiestnení stavby: Obec Haniska - cesta IBV pri stanici -komunikácie.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozhodnutie o umiestnení stavby-IBV DOMB 1 - Komunikácie.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 28.6. 2021.pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 14.6. 2021.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali a svoje podania o navrátenie pozemkov nedoplnili.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie pozemkov.pdf

Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2021 : Plán kontrol na 2. polrok 2021.docx

PIAAC-Medzinárodný výskum zručností dospelých.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaOcZ - POZVÁNKA 23.4. 2021.pdf

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Obec Haniska-DOMB1-komunikacie.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020.pdf

Obec_Haniska-_územné_rozhodnutie_-_IBV_DOMB_1_-_vodovod_-So .pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecnéhho zastupiteľstva 19.02. 2021:  OcZ - POZVÁNKA 19.2. 2021 .pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1