Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania.pdf

Dodatku č_2 k VZN 1 2020 – po schválení.pdf

VZN č_1_2021-_o_podrobnostiach_o_organizácii_miestneho_referenda po schválení.pdf

VZN č_2_2021_o_udržiavaní_čistoty_a_poriadku_-po schválení.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12. 2021 : OcZ - POZVÁNKA 13.12.2021.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR mesta Košice 2022-2027.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva : OcZ - POZVÁNKA 24. 11. 2021.pdf

NÁVRH - Doplnok č. 4 k VZN č. 4 2012 o miestnej dani z n.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Sokoľany na I_ polrok r_ 2022.pdf

NÁVRH Dodatku č_2 k VZN 1 2020.pdf

NÁVRH VZN č.04 2021 o-urcovani-pravidiel-casu-predaja-v-obchode-a-casu-prevadzky-sluzieb.pdf

NÁVRH VZN č.03 2021 obmedzenia_a_zakazane_cinnosti_-_Obec_Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.02 2021_o_udržiavaní_čistoty_a_poriadku_-_Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.01 2021_o_podrobnostiach_o_organizácii_miestneho_referenda.pdf

Zámer prenechať do nájmu časť obecného pozemku.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obec Haniska- ÚR-komunikácie-Cesta IBV pri stanici-So.pdf a IBV cesta pri stanici - komunikácie - situácia.pdf.

 

Oznámenie o začatí územného konania a o umiestnení stavby: Obec Haniska - cesta IBV pri stanici -komunikácie.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozhodnutie o umiestnení stavby-IBV DOMB 1 - Komunikácie.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 28.6. 2021.pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 14.6. 2021.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali a svoje podania o navrátenie pozemkov nedoplnili.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie pozemkov.pdf

Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2021 : Plán kontrol na 2. polrok 2021.docx

PIAAC-Medzinárodný výskum zručností dospelých.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstvaOcZ - POZVÁNKA 23.4. 2021.pdf

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Obec Haniska-DOMB1-komunikacie.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020.pdf

Obec_Haniska-_územné_rozhodnutie_-_IBV_DOMB_1_-_vodovod_-So .pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecnéhho zastupiteľstva 19.02. 2021:  OcZ - POZVÁNKA 19.2. 2021 .pdf

 

 

1