Elektronická úradná tabuľa

SKM_C25824011617080.pdf
SKM_C25824011617090.pdf
VSD PK_Development - pri kaštieli.pdf
 
Skončenie konania o dočas. obmedzení vyvl. práva.pdf
Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby.pdf
 
Jozef Varga - dodatočné povolenie.pdf
 
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzanej pitnej vody.pdf
Štandardy kvality pitnej vody 2023.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf
Oznámenie o skončení konania o dočas.-359.pdf
Oznámenie o skončení konania o dočas. obmedz. vyvl. práva.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2024-26.pdf
 
 
Oznámenie o skončení vyvl. konania-321.pdf
Oznámenie o skončení vyvl. konania.pdf
 
J.Varga- Oznámenie dodatočné s kolaudáciou.pdf
Súhlas na výrub dreviny.pdf
 
Verejná vyhláška-stavba strategické územie Valaliky.pdf
Oznámenie o začatí konania o dočasnom obmedzení vyvl. práva.pdf
Oznámenie o skončení obmezenia vyvl. práva.pdf
 
 
Oznámenie o skončení obmezenia vyvl. konania.pdf
Oznámenie o skončení vyvl. konania.pdf
 
Začatie územného konania - Orange.pdf
Príloha-Orange.pdf
 
Oznámenie a informácia k vyvlastňovaciemu konaniu.pdf
Skončenie vyvlastňovacieho konania.pdf
Rezidencia Kaštieľ - situácia.pdf
Oznámenie UK rezidencia pri kaštieli.pdf
 
Oznámenie o skončení vyvlastňovacích konaní.pdf
 
VSD - Oznámenie o začatí územného konania.pdf
VSD - Kaštieľ situácia-1.pdf
VSD - Kaštieľ situácia-2.pdf
 
Žiadosť o súhlas na výrub stromov.pdf
Uloženie zásielky - Jakub Suchý.pdf
Volvo Car Košice - oznam o verejnom prerokovaní správy.pdf
Volvo Car Košice - správa o hodnotení činnosti.pdf
Všeobecne zrozumiteľné záver. zhrnutie.pdf
 
 
Návrh VZN č.5/2023 o určení výšky príspevku škol. zar.pdf
VZN č.4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf
VZN č.3/2023 o miestnych daniach.pdf
VZN č.2/2023 o poplatku za KO a DSO.pdf
Dodatok č. 3 k VZN č. 1/ 2020 o záväznej časti UPO.pdf
 

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

Uloženie zásielky- M. Suchý.pdf

Oznámenie o začatí konania o dočas. obmedzení vl. práva.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1295.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1276.pdf

 

 

Návrh VZN č.5/2023 o určení výšky príspevku škol. zar.pdf

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1275.pdf

 

VZN č.2/2023 o poplatku za kom. odpad.pdf

VZN č.3/2023 o miestnych daniach.pdf

VZN č.4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf

Návrh dodatku č.3 k VZN č.1/2020 o záväz. časti UPO Sokoľany.pdf

 

Verejná vyhláška - výrub drevín, predĺženie lehoty.pdf

VZN č.1_2023 kt. sa vyhlasuje záväz. časť UPO Sokoľany.pdf

Zámer na prevod pozemku - Ferenc.pdf

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1214.pdf

 

Zoznam kandidátov na voľbu HK.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

 

Dočasné obmedzenie vyvl. práva - 1215.pdf

Dočasné obmedzenie vyvl. práva - 1216.pdf

 

Rozsah hodnotnia - Volvo Car.pdf

 

1