Elektronická úradná tabuľa

Zámer - odpredaj pozemku.pdf

Schvaľovací proces ekologickej stability okresu.pdf

Pozvánka na schôdzu obecného zatupiteľstva.pdf

STRATÉGIA NA DOSLEDKY KLÍMY

Adaptačná_stratégia.pdf

Stránka kraja: link

PROGRAM ROZVOJA DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY

Program_rozvoja_dopravy_a_cyklotur.pdf

Stránka kraja : link

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Program_odpadového_hospodárstva_na_roky_21-25.pdf

Link na stránku kraja

PROGRAM HOSP. A SOCIAL. ROZVOJA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2023-27.pdf

Zámer_zámeny_pozemkov_s_Františkom_Oravcom.pdf

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA

Integrovaná územná stratégia KSK 2022 - 30.pdf  

 

link na stránku KSK : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

 

Skončenie_vyvlasťnovacieho_konania_R2.pdf

Výberové_konanie_MŠ_Geča.pdf

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva.pdf

Rozpocet_2023_2025_navrh.pdf

Kontrola_kvality_odvádzania_odpad_vody.pdf

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.pdf

Začatie vyvlastňovacieho konania-R2 Šaca-Koš. Oľšany.pdf

Všeobecné záväzne nariadenia KSK týkajúce sa škôl na územi KSK z 19.12. 2022:

KSK-01/2022.pdf

KSK-02/2022.pdf

Prerušenie distribúcie elektrickej energie: 

zoznam odberných miest s prerušením distribúcie elektriny-1. 2. 2023.pdf 

zoznam odberných miest s prerušením distribúcie elektriny-31.01.2023 .pdf

Výzva na vykonanie výrubu stromov a lesných porastov: Výzva na vykonanie výrubu.pdf

Pozvánka s programom k nahliadnutiu: OcZ - POZVÁNKA 12.12. 2022.pdf

SP-Košice,Haniska-nová trafostanica,VN,NN.pdf

Strategický park Valaliky:

Rozhodnutie - Strategicky park Valaliky.pdf

OU KS - priloha k rozhod. Strategicky park Valaliky.pdf

OU KS - priloha k rozh. c.2 Strategicky park Valaliky.pdf 

NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 1/2018.pdf - zneškodňovanie odpadových vôd

NÁVRH - VZN o poplatku za KO a DSO  2022.pdf - komunálny odpad a drobné stavby

Rozhodnutie-ÚPN HSA Košice, ZaD č. 20 2022.pdf

Oznámenie verejnou vyhláškou: Sokoľany úprava NN a DP :

Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf 

Sokolany-Vykres.pdf

Seman Imrich - oznámenie o začatí stavebného konania

Pozvánka s programom na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.09. 2022: OcZ - POZVÁNKA  06.09.2022.pdf

Pozvánka s programom na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 29.08. 2022: OcZ - POZVÁNKA 29. 8. 2022.pdf

Verejná vyhláška - nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k.ú. Sokoľany.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 23.8.2022 .pdf

Ing. Švarc Lukáš - stavebné povolenie.pdf 

Záverečný účet obce za rok 2021 na schválenie: zaverečný účet obce za rok 2021.pdf

Návrh plánu práce kontrolóra obce na 2. polrok 2022: Plán kontrol na 2. polrok 2022.docx

Oznámenie o začatí stavebného konania - Ing. L. Švarc.pdf

Situácia k rozhodnutiu o umiestnení stavby- Ing  L.  Švarc.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby - Ing Lukáš Švarc.pdf

Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby-Nová trafostanica.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 01.04 2022.pdf

Oznámenie verejnou vyhláškou-nová trafostanica.pdf

Situácia-Švarc Lukáš-RD-ÚK.pdf

Švarc Lukáš - oznámenie RD -ÚK.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva s programom k nahliadnutiu: OcZ - POZVÁNKA 10.3.2022.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente POH KK na roky 2021-2026.pdf

Rozpočet 2022-2024-návrh rozpočtu.pdf

Plán rozvoja verejných vodovodov a kanalizácii KK 2021-2027-záverečné stanovisko.pdf

Nízkouhlíková stratégia KSK-záverečné stanovisko.pdf

Oznámenie o skončení vyvlastňovacieho konania.pdf

Dodatku č.2 k VZN 1 2020 – po schválení.pdf

VZN č.1 2021- o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda po schválení.pdf

VZN č.2 2021 o udržiavaní čistoty a poriadku - po schválení.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.12. 2021 :  OcZ - POZVÁNKA 13.12.2021.pdf

Oznámenie o strategickom dokumente PHRSR mesta Košice 2022-2027.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva : OcZ - POZVÁNKA 24. 11. 2021.pdf

NÁVRH - Doplnok č. 4 k VZN č. 4 2012 o miestnej dani z n.pdf

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Sokoľany na I. polrok r. 2022.pdf

NÁVRH Dodatku č.2 k VZN 1 2020.pdf

NÁVRH VZN č.04 2021 o urcovani pravidiel casu predaja v obchode a casu prevadzky sluzieb.pdf

NÁVRH VZN č.03 2021 obmedzenia_a_zakazane cinnosti - Obec Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.02 2021 o udržiavaní čistoty a poriadku - Sokoľany.pdf

NÁVRH VZN č.01 2021 o podrobnostiach o organizácii miestneho referenda.pdf

Zámer prenechať do nájmu časť obecného pozemku.pdf

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania.pdf

Správa o hodnotení strategického dokumentu.pdf

Zámer prevodu nehnuteľného majetku obce.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby: Obec Haniska- ÚR-komunikácie-Cesta IBV pri stanici-So.pdf a IBV cesta pri stanici - komunikácie - situácia.pdf.

Oznámenie o začatí územného konania a o umiestnení stavby: Obec Haniska - cesta IBV pri stanici -komunikácie.pdf

Rozhodnutie o umiestnení stavby : Rozhodnutie o umiestnení stavby-IBV DOMB 1 - Komunikácie.pdf 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva:  OcZ - POZVÁNKA 28.6. 2021.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva:  OcZ - POZVÁNKA 14.6. 2021.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali a svoje podania o navrátenie pozemkov nedoplnili.pdf

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí nepožiadali o navrátenie pozemkov.pdf

Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2021 : Plán kontrol na 2. polrok 2021.docx

PIAAC-Medzinárodný výskum zručností dospelých.pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva: OcZ - POZVÁNKA 23.4. 2021.pdf

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby : Obec Haniska-DOMB1-komunikacie.pdf

Úroveň vytriedenia KO za rok 2020.pdf

Obec Haniska - územné rozhodnutie - IBV DOMB 1 - vodovod - So .pdf

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 19.02. 2021:  OcZ - POZVÁNKA 19.2. 2021 .pdf

 

 

 

 

 

 

1