Elektronická úradná tabuľa

Návrh VZN č.5/2023 o určení výšky príspevku škol. zar.pdf

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1275.pdf

 

VZN č.2/2023 o poplatku za kom. odpad.pdf

VZN č.3/2023 o miestnych daniach.pdf

VZN č.4/2023 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf

Návrh dodatku č.3 k VZN č.1/2020 o záväz. časti UPO Sokoľany.pdf

 

Verejná vyhláška - výrub drevín, predĺženie lehoty.pdf

VZN č.1_2023 kt. sa vyhlasuje záväz. časť UPO Sokoľany.pdf

Zámer na prevod pozemku - Ferenc.pdf

 

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania-1214.pdf

 

Zoznam kandidátov na voľbu HK.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

 

Dočasné obmedzenie vyvl. práva - 1215.pdf

Dočasné obmedzenie vyvl. práva - 1216.pdf

 

Rozsah hodnotnia - Volvo Car.pdf

 

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

POH KK 2021-25 - záverečné stanovisko.pdf

 

Verejná vyhláška- Kertešňa.pdf

Návrh - Kúpna zmluva .pdf

VZN č.1 2023 - Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu obce.pdf

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu - Kmecová, Krešnák.pdf

 

Výrub drevín.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

 

Začatie vyvlastňovacích konaní:

Oznámenie 1198_2023.pdf

Oznámenie 1188_2023.pdf

Oznámenie 1181_2023.pdf

Oznámenie 1183_2023.pdf

Oznámenie 1151_2023.pdf

Oznámenie 1152_2023.pdf

Oznámenie 1153_2023.pdf

-----------------------------------------------

Oznámenie 1161_2023.pdf

Oznámenie 1162_2023.pdf

Oznámenie 1163_2023.pdf

Oznámenie 1167_2023.pdf

Oznámenie 1173_2023.pdf

----------------------------------------------

 

 

Výrub drevín - Valaliky Industrial Park.pdf

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.pdf


Volvo Car Košice - zaslanie zámeru a upovedomenie o začatí konania

Zverejnené 19.9.2023

Obec Sokoľany zverejňuje zámer Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky k navrhovanej činnosti "Volvo Car Košice".

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadnuť.

Zámer je zverejnený na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/volvo-car-kosice

Dokument o zámere.pdf

 

VÝBEROVÉ KONANIA:

Nene.pdf

Nenementorka.pdf

Rozvoj. pracovník pre bývanie.pdf

Rozvoj. pracovník pre pracovné poradenstvo.pdf

Rozvoj. pracovník pre mládež.pdf

Sociálny pracovník.pdf

Rozvojový pracovník plánovania 

 

Pozvánka na OZ.pdf

Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Sokoľany.pdf

Oznámenie o prerokovaní - verejnosť.pdf

 

Verejné osvetlenie - situácia.pdf

Komunikácie-situácia.pdf

Verejná vyhláška - ÚK - IKV- Kertešňa.pdf

ÚRSO - Povtrdenie o cene.pdf

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo.pdf

Oznámenie o dražbe.pdf

 

Ospravedlnenie!

 

"V zmysle  výroku III. Rozsudku Okresného súdu Košice- okolie čj. 6C 167/2022 zo dňa 24.4.2023 vo veci žalobcu F.B.  voči žalovanému E.Š.  o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy s príslušenstvom týmto Obec Sokoľany zverejňuje písomné ospravedlnenie p. E.Š."

Ospravedlnenie.pdf

Plán kontrol na 2.polrok.pdf

VODÍKOVÁ STRATÉGIA

Vodikova_strategia.pdf

Stránka kraja : link

INOVAČNÁ STRATÉGIA

Regionálna inovacna strategia.pdf

Stránka kraja : link

Zámer - odpredaj pozemku.pdf

Pozvánka na schôdzu obecného zatupiteľstva.pdf

STRATÉGIA NA DOSLEDKY KLÍMY

Adaptačná_stratégia.pdf

Stránka kraja: link

PROGRAM ROZVOJA DOPRAVY A CYKLOTURISTIKY

Program_rozvoja_dopravy_a_cyklotur.pdf

Stránka kraja : link

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Program_odpadového_hospodárstva_na_roky_21-25.pdf

Link na stránku kraja

PROGRAM HOSP. A SOCIAL. ROZVOJA

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja KSK 2023-27.pdf

Zámer_zámeny_pozemkov_s_Františkom_Oravcom.pdf

INTEGROVANÁ ÚZEMNÁ STRATÉGIA

Integrovaná územná stratégia KSK 2022 - 30.pdf  

link na stránku KSK : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Skončenie_vyvlasťnovacieho_konania_R2.pdf

Výberové_konanie_MŠ_Geča.pdf

Pozvánka na schôdzu obecného zastupiteľstva.pdf

Rozpocet_2023_2025_navrh.pdf

Kontrola_kvality_odvádzania_odpad_vody.pdf

Žiadosť o súhlas na výrub drevín.pdf

Začatie vyvlastňovacieho konania-R2 Šaca-Koš. Oľšany.pdf

Všeobecné záväzne nariadenia KSK týkajúce sa škôl na územi KSK z 19.12. 2022:

KSK-01/2022.pdf

KSK-02/2022.pdf

Prerušenie distribúcie elektrickej energie: 

zoznam odberných miest s prerušením distribúcie elektriny-1. 2. 2023.pdf 

zoznam odberných miest s prerušením distribúcie elektriny-31.01.2023 .pdf

Výzva na vykonanie výrubu stromov a lesných porastov: Výzva na vykonanie výrubu.pdf

Pozvánka s programom k nahliadnutiu: OcZ - POZVÁNKA 12.12. 2022.pdf

SP-Košice,Haniska-nová trafostanica,VN,NN.pdf

Strategický park Valaliky:

Rozhodnutie - Strategicky park Valaliky.pdf

OU KS - priloha k rozhod. Strategicky park Valaliky.pdf

OU KS - priloha k rozh. c.2 Strategicky park Valaliky.pdf 

NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN 1/2018.pdf - zneškodňovanie odpadových vôd

NÁVRH - VZN o poplatku za KO a DSO  2022.pdf - komunálny odpad a drobné stavby

Rozhodnutie-ÚPN HSA Košice, ZaD č. 20 2022.pdf

Oznámenie verejnou vyhláškou: Sokoľany úprava NN a DP :

Oznámenie verejnou vyhláškou.pdf 

Sokolany-Vykres.pdf

Seman Imrich - oznámenie o začatí stavebného konania

Pozvánka s programom na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 06.09. 2022: OcZ - POZVÁNKA  06.09.2022.pdf

 

1