Elektronická úradná tabuľa

Oznámenie o začatí územného konania -

Oznámenie o začatí ÚK.pdf

NEVITEL-situácia, ÚK.pdf

Upustenie od ústneho pojednávania a miestného zisťovania: Hurdiková Katarína- oznámenie ZSPD - So.doc

Nízkouhlíková stratégia Košického samosprávneho kraja: Nízkouhlíková stratégia KSK.pdf

 

Zberňa kovových odpadov a batérii Sokoľany - zmena navrhovanej činnosti: Zberňa kovových odpadov a batérií Sokoľany-zmena navrhovanej činnosti.pdf

Plán udržateľnej mobility KSK - záverečné stanovisko na stiahnutie tu: Plán udržateľnej mobility KSK.pdf

 

Schválený návrh a dokumenty  - VZN č.1/2020 o záväznej časti Územného plánu obce Sokoľany na stiahnutie tu: 

VZN 1/2020 o záväznej časti ÚPO Sokoľany.pdf

Sokolany_ZC.pdf

04_voda_kanal.pdf

komplexný plán rozboja obce.pdf

02_SV_10_000.pdf

Sokolany_SS.pdf

06_zaberPP.pdf

Schema_KU.pdf

05_energetika.pdf

Sokolany_PP.pdf

01_50_000SV.pdf

 

Dokument na stiahnutie tu: rozhodnutie o otvorení MŠ a ZŠ.pdf

Prevod nehnuteľného majetku: Zamer - Výrostko.pdfZamer - Fodor.pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 20.05. 2020 o 19.00 hod.: OcZ_-_POZVÁNKA_20.5.2020.pdf

Návrh plánu kontrol na 2. polrok 2020 na stiahnutie tu: plán kontrol.pdf

Kolaudačné rozhodnutie komunikácie MK3 na stiahnutie tu: rozhodnutie.pdf

 

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.03. 2020 na stiahnutie s programom tu: OcZ - POZVÁNKA 16.3.2020.pdf

 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - komunikácia MK3 .pdf

 

Návrh rozpočtu obce Sokoľany na roky 2020-2022 : Rozpočet 2020-2022 návrh.pdf

 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku obce na stiahnutie tu: osobitny zretel - prevod nehnuteľnosti.pdf

 

Dokument na stiahnutie:  Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja.pdf

 

Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody podľa § 3 ods. 1 vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov : Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania vody.pdf

 

Návrh Dodatoku č.1 k VZN č.1 2018 zo dňa 14. 12. 2018 o zneškodňovaní odpadových vôd.pdf

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiťeľstva vo štvrtok 15.08. 2019 o 19.00 hod. Pozvánka aj s programom na stiahnutie tu: OcZ - POZVÁNKA 15.8.2019 .pdf

 

Pozvánka na verejné zasadnutie obecného zastupiťeľstva vo štvrtok 27.06. 2019 o 19.00 hod. Pozvánka aj s programom na stiahnutie tu: Pozvánka OcZ 27.6. 2019.pdf

 

Dokument na schválenie:  plan udržateľnej mobility KSK-DOKUMENT.pdf

 

Upozornenie pre vlastníkov pozemkov na stiahnutie tu: upozornenie pre vlastníkov pozemkov.pdf

 

Návrh zámeru zámeny a kúpy ornej pôdy. Zámer na stiahnutie tu: zámer na zámenu a kúpu.pdf 

 

Oznámenie okresného úradu Košice, katastrálneho odboru,  o vykonaní zápise údajov do svojej pôsobnosti, na stiahnutie tu: Kataster - zápis údajov.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

1