Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

15.12.2022

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľany č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady k nahliadnutiu: VZN o poplatku za KO a DSO 2022 – po schválení 12. 12. 2022.pdf  Schválené VZN je k nahliadnutiu aj na elektronickej úradnej tabuli.
1