Oznamy obecného úradu.

3.1.2023

OZNAMY OBECNÉHO ÚRADU
 
Obec Sokoľany ako správca dane z nehnuteľností upozorňuje občanov na povinnosť oznámiť
na obecnom úrade v termíne do 31. januára 2023 všetky zmeny týkajúce sa vyrubenia dane
z nehnuteľností, dane za psa aj vyrubenia poplatku za komunálny odpad.
Zmenou sa rozumie vznik, resp. zánik vlastníctva nehnuteľnosti, to znamená kúpa, predaj,
dedenie, kolaudácia a iné.
 
Všeobecne záväzným rozhodnutím č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2023 sa mení sadzba poplatku
za komunálny odpad.
Pre občanov – fyzické osoby od 1. januára 2023 predstavuje miestny poplatok za komunálny
odpad sumu 21,90 €/ osoba/ rok.
Zároveň v súvislosti s komunálnym odpadom oznamujeme, že od nového roka budú
odpadové nádoby na komunálny odpad opatrené nálepkou aktuálneho roka 2023.
Tým občanom, ktorí za predchádzajúce obdobie nemajú uhradený poplatok za komunálny
odpad nálepka nebude poskytnutá.
Firma KOSIT, a.s. vykoná odvoz komunálneho odpadu len z nádob opatrených nálepkou
r. 2023.
1